" />">

صنایع برنز شعاع لایت

ﻗﻨﺪاﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﺭﺝ (ﺭﻳﺨﺘﮕﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ) ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ - ﻛﺪ G 5

ﻗﻨﺪاﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﺭﺝ (ﺭﻳﺨﺘﮕﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ) ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ - ﻛﺪ  G 5
ﻗﻨﺪاﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﺭﺝ (ﺭﻳﺨﺘﮕﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ) ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ
در گنبدی
نوع آبکاری: برنز سیاه قلم