" />">

صنایع برنز شعاع لایت

نحوه صحیح تمیز کردن محصولات برنز

نحوه صحیح تمیز کردن محصولات برنز
جهت تمیز کردن و گردگیری کلیه محصولات برنز از دستمال خشک و یا با رطوبت کم استفاده نمایید. در ضمن، از هیچ گونه ماده شوینده به هیچ عنوان استفاده نفرمایید. همچنین از محکم دستمال کشیدن بر روی این محصولات خودداری فرمایید.