" />">

صنایع برنز شعاع لایت

قطعات فورج دایکاست ریختگی برنجی

قطعات فورج دایکاست ریختگی برنجی
لوله کنیک در 5 سایز: 20 - 25 - 30 - 35 - 43 سانتی متر