" />">

صنایع برنز شعاع لایت

ﻟﻮﺳﺘﺮ ﻣﺎﻧﻲ - ﻛﺪ L15

ﻟﻮﺳﺘﺮ ﻣﺎﻧﻲ - ﻛﺪ L15
ﻟﻮﺳﺘﺮ ﻣﺎﻧﻲ، 6 ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻚ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ، ﺗﻌﺪاﺩ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ 6, 8 و 10 ﺷﺎﺧﻪ
ﻻﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﻨﻲ
ﺁﻭﻳﺰ ﺑﺮﮔﻲ ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﻨﻲ  
نوع آبکاری: آنتیک