" />">

صنایع برنز شعاع لایت

ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﺗﻢ - ﻛﺪ Z 4

ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﺗﻢ - ﻛﺪ Z 4
ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﺗﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺧﻮﺭﻱ اﻣﭙﺮاﻃﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ
نوع آبکاری: آنتیک